K.V.K.K

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Aydınlatma Metni

Giriş

İmibiyum olarak, kişisel verilerinizin korunması ve gizliliğinizin sağlanmasına büyük önem veriyoruz. Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işlendiğini, kimlerle paylaşılabileceğini, verilerin saklama sürelerini ve KVKK kapsamındaki haklarınızı açıklamaktadır.

1. Veri Sorumlusu

6698 sayılı KVKK uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak İmibiyum tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, internet sitemiz www.imibiyum.com ve diğer dijital platformlar aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir. Verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebepler kapsamında işlenmektedir.

3. İşlenen Kişisel Veriler

İşlediğimiz kişisel veriler şunlardır:

 • Kimlik Bilgileri (Ad, soyad)
 • İletişim Bilgileri (Telefon numarası, e-posta adresi)
 • Dijital İz Bilgileri (IP adresi, çerez verileri)

4. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlarla işlenebilir:

 • Hizmetlerin sunulması ve taleplerin yerine getirilmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

5. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca, yurt içinde ve yurt dışında bulunan iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel kişilere, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla aktarılabilir.

6. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz, işleme amacının gerektirdiği süre boyunca ve ilgili mevzuatta öngörülen zamanaşımı süreleri boyunca saklanmaktadır. Saklama süresi dolan kişisel veriler, periyodik imha süreçlerimiz doğrultusunda silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

7. KVKK Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme

8. İletişim

KVKK kapsamındaki haklarınızı kullanmak ve kişisel verilerinizle ilgili her türlü bilgi talebi için bizimle [email protected] e-posta adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

İmibiyum olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyor ve bu konuda gereken tüm önlemleri alıyoruz. Gizliliğinize saygı duyuyor ve verilerinizi korumak için sürekli çalışıyoruz.